Update: het coronavirus, check hier je regelingen!

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn vergaande regelingen van kracht waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken, op korte en langere termijn. Bekijk hier wat – op dit moment – je mogelijkheden zijn. De maatregelen die wij vorige week hebben genomen tegen verdere verspreiding van het Coronavirus blijven vooralsnog onverminderd van kracht en dit kan van invloed zijn op onze beschikbaarheid en gastvrijheid.

Nieuwe maatregelen zijn aangekondigd op 17 maart jl.

Kabinet neemt met nieuw pakket forse maatregelen om de economie en de werkgelegenheid te
ondersteunen.

Als gevolg van het oprukkende coronavirus in Nederland is de werkgelegenheid voor diverse sectoren in Nederland zo goed als stilgevallen. De vraag in bijvoorbeeld de luchtvaart, de horeca en de evenementenbranche is bijna helemaal opgedroogd. Dit terwijl de vaste lasten (bijvoorbeeld huur en personeelskosten) wel gewoon doorlopen. Dinsdag 17 maart jl. presenteerden de ministers Hoekstra (Financiën), Koolmees (Sociale Zaken) en Wiebes (Economische Zaken) een pakket steunmaatregelen waarmee het kabinet de liquiditeit van bedrijven op peil wil houden en wil voorkomen dat medewerkers massaal ontslagen moeten worden.

Het pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun.

Bij de presentatie van het steunpakket lieten de bewindspersonen gezamenlijk weten:
‘In de eerste plaats is het essentieel dat elke Nederlander de gezondheidsbesluiten en -adviezen steeds opvolgt. Die maatregelen hebben tegelijkertijd grote impact op ondernemers van klein tot groot, in alle sectoren. We laten hen niet alleen. Met dit nieuwe pakket krijgen ze extra ondersteuning. Het kabinet vereenvoudigt bovendien ook toegang en versoepelt voorwaarden, zodat personeel en zelfstandigen zoveel mogelijk hun werk behouden.’

Download hier de flyer van: Noodpakket voor banen en economie

#1 – Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Deze tijdelijke regeling heeft als doel om ondernemers te ondersteunen die een omzetterugval verwachten van minimaal 20%. Als ondernemer kan je bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De vergoeding bedraagt maximaal 90% van de loonsom en is afhankelijk van het omzetverlies. Na het indienen van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven betalen. De tegemoetkoming kan aangevraagd worden voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Deze tegemoetkomingsregeling komt tijdelijk in de plaats van de huidige regeling werktijdverkorting. Alle hiervoor ingediende aanvragen worden behandeld binnen de nieuwe regeling. De werkgever die van de regeling gebruik wil maken neemt de plicht op zich om voor de betreffende werknemers geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen. Deze verplichting geldt voor de periode dat de tegemoetkoming ontvangen wordt.

Deze regeling voorziet in ondersteuning in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Tevens geldt deze regeling ook voor uitzendbureaus.

#2 – Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Hulp voor zelfstandig ondernemers

Voor zelfstandig ondernemers, waaronder ook de zzp’ers, stelt het kabinet een tijdelijke versoepeling voor van het Besluit Bijstandverlening (BBV). Met deze regeling worden zelfstandigen ondersteund bij het voortzetten van hun bedrijf.

De regeling houdt in dat het inkomen van zelfstandigen gedurende drie maanden aangevuld wordt tot aan het sociaal minimum. Uitkeringen hoeven niet te worden terugbetaald. Bij de uitvoering van deze tijdelijke bijstandsregeling zal geen vermogenstoetsing bij de ondernemer of diens partner plaatsvinden.

Mocht een zelfstandig ondernemer geen behoefte aan aanvullend inkomen hebben, dan kan deze ondernemer gebruik maken van deze tijdelijke regeling in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage.

#3 – Versoepeling uitstel van betaling van belasting en verlaging van boetes

Versoepeling door de fiscus

Op 12 maart jl. gaf het kabinet al aan dat de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling verleent aan alle ondernemers die door de huidige coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen of al zijn gekomen. Getroffen ondernemers kunnen eenvoudig uitstel aanvragen. Na ontvangst van dit verzoek krijgen de ondernemers per direct uitstel van betaling. De individuele beoordeling van het verzoek wordt later uitgevoerd. Om het proces voor de ondernemer zo eenvoudig mogelijk te maken, heeft het kabinet besloten dat deze ondernemers niet direct de vereiste verklaring van een derde deskundige mee hoeven te sturen. Hier krijgt de ondernemer langer de tijd voor. Bij de definitieve beoordeling is de verklaring van een derden nog steeds noodzakelijk.

Deze versoepeling geldt voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en btw.

Eventuele verzuimboetes voor het niet tijdig betalen, hoeven niet te worden betaald. Daarnaast zal de invorderingsrente, die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn, tijdelijk verlaagd worden van 5% naar bijna 0%. Dit zal ook tijdelijk gaan gelden voor de belastingrente.

#4 – Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinancieringen

Garantieplafond verhoogd

Sinds 2009 helpt het Garantiefonds Ondernemersfinancieringen (GO) ondernemers die problemen ervaren bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties. Met GO helpt de overheid zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van 50% garantie op bankleningen en bankgaranties.

In het pakket stelt het kabinet voor om het garantieplafond van GO fors te verhogen, van € 400 mln. naar € 1,5 miljard. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar € 150 mln.
Deze verruimde regeling staat open voor zowel het MKB als grote ondernemingen.

Het kabinet zegt toe om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

#5 – Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Korting bij Qredits

Qredits is een microkredietverstrekker. Zij is betrokken bij de coaching en financiering van veel kleine en startende ondernemers die bij een bank vaak moeilijk aan een financiering kunnen komen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondernemers in de horeca, persoonlijke verzorging, bouw en detailhandel.

Het kabinet ondersteunt financieel een tijdelijke maatregel van Qredits: voor kleine ondernemers die in de problemen komen door de coronacrisis wordt voor de duur van zes maanden uitstel van aflossing aangeboden, tevens wordt de rente gedurende deze periode verlaagd naar 2%. Qredits zal wel toetsen of de ondernemer in de problemen is gekomen door de coronacrisis of dat problemen andere oorzaken hebben.

#6 – Tijdelijke borgstelling land- en tuinbouwbedrijven

Tegemoetkoming in de agrarische sector

De land- en tuinbouwsector wordt ten gevolge van de corona-crisis zowel nationaal als internationaal geconfronteerd met een dalende vraag naar hun producten. Hierdoor komen ook prijzen onder druk te staan.

Met de regeling Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL) staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarische ondernemers. In het steunpakket is een tijdelijk verruimde borgstelling opgenomen om liquiditeitsproblemen van land- en tuinbouwbedrijven te verlichten zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven.

#7 – Overleggen over toeristenbelasting (Rijk en gemeenten) en cultuursector

Zoeken naar mogelijkheden in de cultuur

De overheid kijkt samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten naar de mogelijkheid om lokale aanslagen van toeristenbelasting aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan ondernemers in te trekken.

Ook is de overheid met de cultuursector in gesprek over hoe zij aan kunnen sluiten op alle maatregelen en of er eventuele bijzondere, aanvullende, regelingen nodig zijn.

#8 – Compensatieregeling getroffen sectoren

Economie ondersteunen

De maatregelen die het Kabinet getroffen heeft ter bescherming van de gezondheid van de Nederlanders heeft enorme consequenties voor de inkomsten van een aantal sectoren. Bijvoorbeeld voor de reisbranche en de horeca die afgelopen week massaal moesten sluiten.

Het kabinet bereidt een compensatieregel voor met passende maatregelen voor bedrijven in deze sectoren. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld een eenmalige compensatie van € 4.000 voor een ondernemer die verplicht zijn bedrijf moet sluiten.

De voorgenomen maatregelen worden nu verder uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op ongeoorloofde staatssteun.

Het steunpakket voor bedrijven zal zeker 10 tot 20 miljard euro per kwartaal gaan kosten, aldus minister Hoekstra. Hoekstra gaf eerder al aan dat het kabinet bereid is om alles uit de kast te trekken om Nederland door de coronacrisis heen te loodsen. Dit is mogelijk omdat de afgelopen jaren de overheidsfinanciën goed op orde zijn gebracht waardoor het nu mogelijk is om de staatsschuld op te laten lopen voor dit steunpakket.

Ondernemersorganisaties zoals VNO-NCVW, MKB-Nederland en Evofenedex geven in een eerste reactie aan dat het kabinet met dit pakket goede aanvullende stappen zet om ondernemers van heel klein tot groot te ondersteunen bij deze coronacrisis. Het plan geeft bedrijven de ruimte om op adem te komen, ze kunnen dit pakket gebruiken om de eerste zware klap op te vangen om vervolgens met gebruik van innovatief ondernemerschap in te spelen op de nieuwe situatie.

Ondanks de uitgebreide steunmaatregelen waarschuwt Hoekstra nog steeds:
‘We moeten eerlijk zijn, deze crisis gaat pijn doen. Dit gaat piepen en kraken. En we kunnen niet uitsluiten dat er bedrijven zijn die deze crisis niet gaan overleven.’

Vragen over deze maatregelen?

De belangrijkste maatregelen die nu bekend zijn hebben we hier voor je opgesomd, Roept deze nieuwsbrief vragen bij je op of wil je hulp bij één van de aangegeven maatregelen?
Aarzel dan niet contact met ons op te nemen! Juist in deze uitzonderlijke tijden staan we je graag te woord.

Focus 4u

focus4u logo payoff

Wil je meer advies over de regelingen van de overheid voor bedrijven die zijn getroffen door het Coronavirus?

Neem dan gerust contact met ons op.